Legion Maryi

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny.
Duch Legionu to ten sam duch jaki ożywiał Maryję. Jest to duch pełnienia woli Bożej, wielkiej pokory, troskliwości i pełnej poświęcenia miłości, a zwłaszcza Jej mężnej i niewzruszonej wiary.
Legion Maryi wziął swą nazwę od legionów rzymskich, gdyż ma być – tak jak one – niepokonaną armią Maryi, której sukcesy będą w dużym stopniu zależały od niezłomnego ducha legionistów. Pomaga Maryi w doprowadzeniu wszystkich do Jej Syna. Jest armią, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję. To zadanie pełni od 1921 roku, to jest od czasu założenia go przez Sługę Bożego Franciszka Duffa, Irlandczyka.

Legioniści Maryi – Jej czciciele, uczniowie Jezusa – mają obowiązek zmieniać świat, by był bardziej ludzki i bardziej Boży, by stawał się świątynią Bożej chwały. Aby to uczynić winni wpierw sami żyć uczciwie i po Bożemu.

Najmniejsza grupa legionowa na terenie parafii nosi nazwę prezydium i zostaje utworzona za zgodą proboszcza. Członkowie jej zbierają się na cotygodniowych zebraniach, w czasie których odmawiają przepisane modlitwy z rozważaniem jednej części różańca świętego, składają sprawozdanie z wykonanej pracy. Prace apostolskie w ramach posługi duszpasterskiej na terenie parafii wyznacza zawsze proboszcz. Całością działalności Legionu Maryi kierują ludzie świeccy.

Legion Maryi nie niesie pomocy materialnej – jego zadaniem jest troska o życie nadprzyrodzone swoich podopiecznych. Wszystkie zasady i założenia działalności Legionu Maryi podaje „Podręcznik Legionu Maryi”, który jest przedmiotem studium podczas tygodniowego spotkania.
Dla pogłębienia życia wewnętrznego członków wspólnoty legionowej, odbywają się coroczne rekolekcje zamknięte i dni skupienia.

Legion w naszej parafii spotyka się w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej.